BAZA PODATAKA

MEĐUNARODNI UGOVORI IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA
– Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz 1972.)(link)
– Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsar 1971.)(link)
– Zakon o potvrđivanju protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (NN-MU 07/02)
– Konvencija o europskim krajobrazima (Firenca 2000.)(NN-MU 12/02)
– Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo 1991.)(NN-MU 06/96)
– Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA)(Bonn 1996.)(NN-MU 06/00)
– Zakon o potvrđivanju konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (Rio de Janeiro 1992.)(NN-MU 06/96)
– Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bern 1979.)(NN-MU 06/00)
– Zakon o potvđivanju Sporazuma o zaštiti šišmiša u Europi(EUROBATS) (London 1991.)
(NN-MU 06/00)

PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE RH
– Zakon o zaštiti prirode(NN 70/05)
– Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš(NN 64/08)
– Pravilnik o proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09)

– Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 07/06)
-Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09)
– Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07)
– Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske(NN 81/99)(143/08)

PROPISI IZ PODRUČJA VODA

OPĆI
– Zakon o vodama (NN 153/09)

PRAVILNICI
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (NN 73/10)
– Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10)
– Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/10)
– Pravilnik o vađenju šljunka i pijeska (NN 80/10)
– Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/10)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne,redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10)
– Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10)
– Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda(NN 87/10)
– Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10)
– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (NN 114/10)
– Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropustnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/11)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 01/11)
– Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja (NN 03/11)
– Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 20/11)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11)
– Pravilnik o sadržaju Financijskog plana Hrvatskih voda (NN 93/10)

UREDBE I ODLUKE
– Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/10)
– Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10)
– Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (112/10)
– Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)
– Uredba o standardu kakvoće voda (NN 89/10)
– Odluka o Popisu voda 1.reda (NN 79/10)
– Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (NN 80/10)
– Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10)
– Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)
– Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)
– Državni plan obrane od poplava (NN 84/10)
– Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)
– Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10)
– Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 96/10)
– Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 05/11)
– Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11)
-Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08)

EU DIREKTIVE
-(CELEX 32000L0060) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy:
ovdje
-(CELEX 32006L0118) Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration:
ovdje

VAŽNI DOKUMENTI-HR
– Strategija održivog razvitka RH(NN 30/09)
– Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH (NN 143/08)
– Nacionalna Strategija zaštite okoliša (NN 46/02)
– Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
-(HRVATSKE VODE, 2010)Plan upravljanja vodnim područjima-NACRT:
ovdje
-(AZO,2007)Nacionalna lista indikatora za kopnene vode-NACRT:
ovdje
-(AZO,2010)Konačni nacrt priručnika za izvješćivanje o vodama:
ovdje
-(MRRSVG)Hrvatska strategija promicanja održivog korištenja voda:
ovdje
-(NATURA 2000)Vodno gospodarstvo u RH:
ovdje
-(APPRRR,2009)Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi-Investicijski fond za smanjenje nitrata-priručnik:
ovdje
-(HRVATSKE VODE,2005)Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj:
ovdje
-(HRVATSKE VODE, 1999)Mogućnosti korištenja vodnog potencijala u Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske:
ovdje
-(KAZUP,2009)Strategija održivog korištenja energije Karlovačke županije:
ovdje
-(HGK KARLOVAC,2011)Gospodarska kretanja u Karlovačkoj županiji:
ovdje
-Odredbe za provođenje prostornog plana Karlovačke županije:
ovdje
-(VIK KARLOVAC,2010)Sustav odvodnje otpadnih voda Karlovca i Duge Rese-projektni zadatak za izradu idejnih i glavnih projekata kanalizacijskih kolektora ispod vodotoka Kupe i Korane:
ovdje
-(SMART,2009)Male hidroelektrane u Europi-priručnik o potrebim administrativnim postupcima:
ovdje
-(NATURA VIVA)Karta zaštićenih područja Karlovačke županije
ovdje
-(NATURA VIVA)Valorizacija zaštićenih područja Karlovačke županije-stručna podloga:
ovdje
-(VIK,KARLOVAC)Godišnje izvješće o kakvoći vode za piće u 2010.godini:
ovdje
-(VIK, KARLOVAC)Kakvoća vode na karlovačkom vodoopskrbnom području:
ovdje
-(KAZUP,2009)Pravilnik o unutarnjem redu Vrbanićevog perivoja u Karlovcu-spomenika parkovne arhitekture:
ovdje

STUDIJE, ISTRAŽIVANJA,RADOVI I TEKSTOVI-HR
-(ZELENA AKCIJA,2010)Vode-što nas čeka?:
ovdje
-(EU TWINNING PROJEKT,2009)Voda u 21.stoljeću
ovdje
-(SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,2004)Studija o utjecaju na okoliš projekta “Družba Adria”-područje turizma:
ovdje
-(MEĐUNARODNA KOMISIJA ZA SLIV RIJEKE SAVE,2010)Analiza sliva rijeke Save:
ovdje
-(B.NADILO)Vodoopskrbni i odvodni sustav te uređaj za pročišćavanje u Karlovcu:
ovdje
-(GRADIMO.HR)Pročišćavanje otpadnih voda:
ovdje
-(GRADIMO.HR)Ekološki aspekti izvora energije:
ovdje
-(MZOPU,2010)Zahtjev za ocjenu i mišljenje o Analizi stanja i Elaboratu o načinu usklađivanja Karlovačke pivovare d.o.o. sukladno Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša:
ovdje
-(GRAD KARLOVAC,2010)Urbanistički plan uređenja Banija-Kupa I-Konzervatorska studija;tekstualne i kartografske analize,smjernice i propozicije:
ovdje
-(KAKIS.HR)Paulinah vrelo:
ovdje
-(VUKA,2009)Istraživanje razine zaštite okoliša grada Karlovca:
ovdje
-(BERTIĆ,VUKADINOVIĆ)Fertilizacija:
ovdje
-(POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK,2009)Ekologija i poljoprivreda u Hrvatskoj u praksi i zakonu:
ovdje
-(MZOŠ,2007)Priručnik za hidrotehničke melioracije:
ovdje
-(BAOBAB)Očuvane močvare su jeftina i efikasna obrana od poplava:
ovdje
-(HEINRICH BOLL STIFTUNG I UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU OKOLINE ZELENI – NERETVA, 2011.)Rijeka bez povratka – Ekologija i politike velikih brana:
ovdje
STUDIJE, ISTRAŽIVANJA, RADOVI I TEKSTOVI-ENG
-EU TWINNING PROJECT-Implementation of the Water Framework Directive:
ovdje
-(RMZ, 2003)Protection of the kast aquifers in the river Kupa catchment area and sustainable development:
ovdje
-(EURONATURE, 2012)Balkan Rivers – The Blue Heart of Europe,Hydromorphological Status and Dam Projects-Executive Summary
ovdje
-(EURONATURE, 2012)Balkan Rivers – The Blue Heart of Europe, Hydromorphological Status and Dam Projects-Full report
ovdje
-(IEEP, 2011)Perspectives for the new fisheries fund
ovdje
-(IEEP, 2008)Water Scarcity and Droughts
ovdje
-(IEEP, 2011)Support to Fitness Check Water Policy
ovdje
-(IEEP, BIO, 2012)Workshop for the Fitness Check of the EU Freshwater Policy-Workshop conclusions
ovdje
-(IEEP, BIO, 2012)Public Consultation to Support Fitness Check of the EU Freshwater Policy-Analysis of the Responses
ovdje

POPIS DOKUMENATA DOSTUPNIH U BIBLIOTECI EKOLOŠKOG DRUŠTVA PAN-KARLOVAC
-(KAZUP)Stručna podloga zaštite prirode Karlovačke županije
-(PMF,2009)Ribolovno gospodarska osnova-mjere za unapređenje slatkovodnog ribarstva na ribolovnoj zoni KŠR “Korana”
-(VIK,KARLOVAC,2010)Analize otpadnih voda na kanalizacijskim ispustima za 2010.
-(SMART,2008)Regulativa vezana uz gradnju malih hidro-elektrana
-(HBSD,2011)HE Lučica na Korani-stručno mišljenje
-(HRVATSKI SVJETSKI SABOR,2010)Međunarodni poslovni centar Karlovac-investicijska studija
-(OŠ DRAGANIĆ,OŠ BANIJA)Slatkovodni beskralježnjaci kao pokazatelj kvalitete vode Kupe i Kupčine
-(PCAP,2005)Procjena potreba savjeta građana za prostorno planiranje
-(SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA, OSIJEK,2010):Vode na kopnu-seminarski rad
-(WAYLAND,Catherine Chambers, 2009) Threatened Wetlands
-(VEDA,Šafarek & Šolić,2011) Rijeke Hrvatske
-(SVEUČILIŠTE U SPLITU,Margeta Jure,2007) Oborinske i otpadne vode:teret onečišćenja,mjere zaštite
-(SVEUČILIŠTE U RIJECI,Kos Zorko,1991) Hidrotehničke melioracije tla:kvaliteta vode i navodnjavanje
-(SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,Tedeschi Stanislav,1997) Zaštita voda
-(INŽENJERSKI BIRO,grupa autora,2010) Vodno gospodarstvo u svijetlu novog zakona o vodama i zakona o financiranju vodnog gospodarstva
-(HRVATSKI IDENTITET,Brezovnjački Anđelko,2011) Mitovi i činjenice o pitkoj vodi
-(HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA,Ružinski & Anić Vučinić) Obrada otpadnih voda biljnim uređajima
-(HOUSE PUBLISHING LTD,Wolfram Mauser,2008) Water resources
-(BEACON PRESS,Fred Pearce,2006) When the rivers run dry
-(BLACWELL PUBLISHING,Paul L.Younger,2007) Groundwater in the environment
-(CRC/BALKEMA PRESS,Taniguchi – P.Holman,2010) Groundwater response to changing climate
-(WATER ENVIRONMENT FEDERATION,Grupa autora,2009) Energy conservation in water and wastewater facilities
-(THE MCGROW HILL COMPANIES,Metcalf and Eddy,2007) Water reuse

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s