UPRAVLJANJE I ZAŠTITA KARLOVAČKIH RIJEKA

TEMATSKA VIJEĆA PROJEKTA “UPRAVLJANJE I ZAŠTITA KARLOVAČKIH RIJEKA”

Cilj projekta “Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka” je izrada Strategije održivog gospodarenja karlovačkim rijekama. Jedan od preduvjeta izrade Strategije je pokretanje dijaloga između različitih sektora: javnog, civilnog i privatnog. Međusektorska suradnja vrlo je slaba, zbog čega smo često svjedoci planiranja i provođenja programa i projekata koji jedni drugima predstavljaju prijetnju. Pitanje gospodarenja rijekama osobito je osjetljivo, stoga je izuzetno važno okupiti predstavnike različitih sektora kako bi zajedno odredili prioritetne smjernice razvoja naših rijeka. Za očekivati je da će tijekom projekta dolaziti do suprotnih razmišljanja i stavova pa je neophodna prisutnost facilitatora.
Osim predstavnika nositelja (Eko Pan) i partnera projekta (Grad Karlovac), u radu Tematskih vijeća sudjeluju i zainteresirani građani Karlovca te: Turistička zajednica grada Karlovca, ViK Karlovac, Javna ustanova Natura Viva, KAZUP, Razvojna agencija Karlovačke županije, Klub podvodnih aktivnosti Karlovac, HEP, KŠR Korana, ZUK te brojni drugi predstavnici udruga, tvrtki i ustanova.
Hrvatske vode na projektu sudjeluju kao konzultanti.
Tematska vijeća treća su faza ovog projekta. Do sad je osnovan koordinacijski odbor, prikupljena baza podataka s više od stotinu dokumenata te provedeno istraživanje javnog mnijenja, predstavnika udruga i privatnih tvrtki o stanju karlovačkih rijeka, njihovoj zaštiti i budućnosti.

Ukupno su četiri Tematska vijeća i to za:

RAZVOJ TURIZMA, REKREACIJE, DRUŠTVENOG I KULTURNOG ŽIVOTA UZ RIJEKE
RAZVOJ ENERGETIKE I INFRASTRUKTURE UZ RIJEKE
RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE UZ RIJEKE
OČUVANJE BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA RIJEKA I NJIHOVA OKOLIŠA

Vijeća su započela s radom tijekom mjeseca listopada. Do sad je održan inicijalni sastanak te radionica izrade SWOT i PEST analiza, koje će zajedno s rezultatima istraživanja javnog mnijenja poslužiti kao smjernice za izradu Strategije. Tijekom mjeseca studenog i prosinca, svako vijeće će se sastati dvaput, a potom će na zajedničkom sastanku vijeća jedna drugima predstaviti rezultate rada te ih modificirati u skladu s iznesenim komentarima, prijedlozima i primjedbama. Početkom 2012. godine Nacrt Strategije biti će na javnom uvidu, otvoren za sve prijedloge i komentare građana. Također, biti će održana i javna rasprava.

Nakon što u Nacrt Strategije budu unesene sve prihvaćene izmjene, dokument će biti predstavljen Gradskom vijeću, čime Strategija dobiva na važnosti i postaje dijelom gradskog proračuna.

Kako bi provedba akcijskog plana Strategije bila što potpunija, Eko Pan će pokrenuti Centar za vode s ulogom nadzora, ali i traženja izvora financiranja za realizaciju projekata.

Projekt “Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka” financiran je sredstvima EU, u okviru programa IPA.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA
Ekološko društvo Pan-Karlovac provelo je istraživanje javnog mnijenja čiji cilj je bio dobiti što bolji uvid u mišljenja građana Karlovca o trenutačnom korištenju i zaštiti karlovačkih rijeka kao i prikupiti prijedloge za njihovo unaprijeđenje. Istraživanje javnog mnijenja građana grada Karlovca o korištenju i zaštiti karlovačkih rijeka provedeno je na uzorku od 551 građana u razdoblju od 01. 05. 2011. do 15. 08. 2011. U obzir su uzete administrativne granice grada Karlovca, a za bazu je korišten popis broja stanovnika prema stanovanju po mjesnim odborima i gradskim četvrtima (izvor: Grad Karlovac). Prema tom popisu grad Karlovac je imao 62 097 stanovnika.
Zaključak
Ovo istraživanje je pokazalo da se građani Karlovca u nekom dijelu bave svojim rijekama na različite načine. Iz istraživanja je vidljivo da više od dvije trećine građana Karlovca koristi rijeke za kupanje (67,5%) i za šetnje uz obalu (69,5%). Osim toga većina koristi rijeke i za neke sportske i rekreacijske aktivnosti (57,9%), poput roštiljanja i zabave (35,2% od tog broja), te vodene sportove poput veslanja i raftinga (4,0% od tog broja). Manji broj građana koristi rijeke za plovidbu (22,1%) i za ribolov (9,3%) kao i za neke druge aktivnosti.
Korana je Karlovčanima najznačajnija rijeka jer je najviše koriste, prvenstveno za kupanje, šetnje te sport i rekreaciju, dok je Dobra najmanje korištena rijeka. Svakako se to može povezati time što Korana prolazi kroz većinu gradskih četvrti i mjesnih odbora, dok Dobra tek u manjem dijelu prolazi kroz prigradski dio grada. Kupa je pak najčešće korištena za plovidbu, šetnje i za ribolov.
Njihov subjektivni dojam o ljepoti rijeka je sličan. Gotovo polovica građana (49,7%) smatra Koranu najljepšom karlovačkom rijekom, dok je Mrežnica druga (25%), pa tek onda Kupa (11,4%) i Dobra (16,3%).
Iako velik broj građana koristi rijeke za različite aktivnosti istraživanje je pokazalo da većina građana (više od tri četvrtine) smatra da se naše rijeke dovoljno ne iskorištavaju, kako za rekreaciju i slobodno vrijeme tako i za drugo iskorištavanje (navodnjavanje, gospodarsko). Jedna od takvih aktivnosti je turizam za kojeg 84,5% građana tvrdi da se nedovoljno razvija na našim rijekama, iako one prema njima imaju potencijala. Kako bi se turizam razvio, građani smatraju da se mora poboljšati ukupna ponuda.
Ovo su samo neki od rezultata ispitivanja javnog mijenja, a detaljni opisi uz pojašnjenja nalaze se ovdje:
REZULTATI ISTRAŽIVANJA – INSTITUCIJE
REZULTATI ISTRAŽIVANJA – UDRUGE
REZULTATI ISTRAŽIVANJA – GRAĐANI


VOLITE SVOJ GRAD I NJEGOVE RIJEKE?
MOŽETE I VIŠE!

EKOLOŠKO DRUŠTVO PAN I GRAD KARLOVAC POZIVAJU NA SUDJELOVANJE U IZRADI STRATEGIJE O UPRAVLJANJU I OČUVANJU KARLOVAČKIH RIJEKA.

Odlučimo zajedno kakve rijeke i koje sadržaje na njima želimo!

Ekološko društvo Pan-Karlovac, korisnik je sredstava Europske komisije iz komponente IPA I, kao nositelj projekta „Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka“.
PARTNER PROJEKTA: GRAD KARLOVAC
TRAJANJE PROJEKTA: 0ŽUJAK 2011 – TRAVANJ 2012
VRIJEDNOST PROJEKTA: 78725,25 eura
SREDSTVA EUROPSKE KOMISIJE: 74788,99 eura
SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA: 35 000 kuna

Cilj projekta je na temelju mišljenja i vizija kako stručnjaka tako i građana, sastavljanje održive i provodive Strategije o upravljanju i očuvanju rijeka na području grada Karlovca.
Od projekta „Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka“ očekujemo pokretanje širokog promišljanja među građanima Karlovca, svim zainteresiranim institucijama ,gospodarskim subjektima, športskim klubovima, udrugama i turističkim organizacijama te drugim dionicima, o sadržaju i strategiji održivog iskorištavanja karlovačkih rijeka, s naglaskom na Kupu u administrativnim granicama grada Karlovca i Koranu u prostoru od Tušilovića do ušća na Gazi. Pogrešno bi bilo čekati da se završi za Karlovac prevažna ISPA, pa da se tek onda krene s inicijativama i parcijalnim projektima.

Projekt će se provoditi u tri glavne faze:
1. Osnivanje projektnog odbora koji će pratiti razvoj Strategije, prikupljanje relevantnih podataka o stanju karlovačkih rijeka i provođenje ankete među predstavnicima različitih sektora (javnog, civilnog, poslovnog) vezano uz postojeće stanje rijeka i viziju njihova budućeg stanja;
2. Osnivanje četiri tematska vijeća za zaštitu i upravljanje rijekama s predstavnicima različitih sektora te javno predstavljanje rada tematskih vijeća;
3. Izrada nacrta Strategije temeljenog na prikupljenim podacima, rezultatima ankete i zaključcima s javnih rasprava, dovršavanje i tisak te predstavljanje Strategije gradskim vijećnicima;

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. OSNIVANJE PROJEKTNOG ODBORA
-Koordinacija i praćenje razvoja Strategije
-Redoviti sastanci na dvotjednoj osnovi, ukupno 28 sastanaka
2. MONITORING, EVALUACIJA, IZVJEŠTAVANJE O PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA
-Narativni i financijski izvještaji projekta, interna evaluacija u svrhu kvalitetne provedbe planiranih aktivnosti
-3 evaluacijska izvještaja, 3 parcijalna izvještaja i jedan završni izvještaj
3. PRIKUPLJANJE RELEVANTNIH PODATAKA O STANJU RIJEKA I OKOLNOG PODRUČJA
-Prikupljeni podaci koristiti će se u izradi Strategije
-Prikupljanje podataka podrazumijeva blisku suradnju s relevantnim instucijama i tvrtkama
-Ukupno 50 mapa u pisanoj i digitalnoj formi dostpunih svim suradnicima projekta
4. ANKETIRANJE PREDSTAVNIKA RAZLIČITIH SEKTORA (JAVNOG, CIVILNOG, POSLOVNOG), VEZANO UZ POSTOJEĆE I VIZIJU BUDUĆEG STANJA KARLOVAČKIH RIJEKA
– Uključivanje brojnih korisnika u kreiranje buduće Strategije
– Ukupno 500 – 600 ispitanika
5. POHRANA I DOSTUPNOST PRIKUPLJENIH PODATAKA
– Dostupna baza podataka koja će sadržavati dokumentaciju o stanju rijeka, izvještaje, rezultate ankete, prijedloge građana, arhivu novinskih članaka
6. OSNIVANJE ČETIRI TEMATSKA VIJEĆA ZA UPRAVLJANJE I ZAŠTITU RIJEKAMA
– Članovi Vijeća biti će predstavnici svih uključenih sektora; kroz kvalitetnu komunikaciju i suradnju, kako bi se što lakše postigli ciljevi projekta i ostali dugoročni ciljevi
– Po 2 sastanka/javnih rasprava svakog Vijeća, ukupno 8 sastanka/javnih rasprava
– Po 10 predstavnika svakog Vijeća
7. ORGANIZIRANJE JAVNOG PREDSTAVLJANJA/JAVNE RASPRAVE RADA TEMATSKIH VIJEĆA
– Nakon svakog ciklusa tematskih sastanaka , biti će organizirana javna rasprava s namjerom prikupljanja reakcija i povratnih informacija od strane potencijalnih korisnika projektne strategije i njene realizacije
– Organizirane i snimljene 4 javne rasprave uz sudjelovanje 40 pripadnika ciljanih skupina.
8. RAZVIJANJE NACRTA STRATEGIJE TEMELJENOG NA PRIKUPLJENIM PODACIMA, REZULTATIMA ANKETE I ZAKLJUČCIMA S JAVNIH RASPRAVA
-Nacrt strategije u pisanoj i digitalnoj formi.
-Nacrt strategije biti će pisan od strane projektnog vijeća, a koordiniran od strane Eko Pana.
9. ORGANIZIRANJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE
– Nacrt strategije biti će predstavljen javnosti, kako bi se ideja i ciljevi projekta približili i upoznali s javnosti, osobito s ciljanim skupinama. Tako će nacrt strategije biti podložan komentarima, prijedlozima i prilagodbama potrebama korisnika. U Poglavarstvu Grada Karlovca biti će organizirana javna rasprava
– Približno 100 građana sudjelovati će na javnoj raspravi
10. DOVRŠAVANJE I TISKANJE STRATEGIJE O UPRAVLJANJU I ZAŠTITI KARLOVAČKIH RIJEKA
– Strategija u tiskanoj (500 primjeraka) i digitalnoj formi; postavljena na web stranici projekta i partnera.
– Dužnost Eko Pana biti će dovršavanje, dizajn i tisak Strategije
11. PREDSTAVLJANJE STRATEGIJE GRADSKIM VIJEĆNICIMA TE UKLJUČIVANJE STRATEGIJE U GRADSKI PLAN
– Kako Grad Karlovac nije samo partner, već i korisnik projekta, od iznimne je važnosti predstaviti Strategiju Gradskom Vijeću koje će je prihvaćanjem uključiti u dio Gradskog Plana. Time plan aktivnosti Strategije postaje obvezni dokument za planiranje gradskog budžeta.
12. OPREMANJE I OTVARANJE CENTRA ZA UPRAVLJANJE I ZAŠTITU VODA
– Značenje Centra je da u suradnji s Gradom Karlovcem priprema i koordinira buduću provedbu odrednica Strategije. Postojanje ovog Centra će omogućiti lakšu i transparentniju provedbu Strategije te je učiniti otvorenom za javnost/građanstvo. Prikupljene informacije biti će dostupne svim korisnicima.
13. OBJAVLJIVANJE STRATEGIJE
– Na službenim stranicama Eko Pana biti će osnovana stranica (na engleskom i hrvatskom) o samom projektu Strategije. Stranica će uključivati korisne informacije za institucije, poduzeća, udruge, pojedince, javni sektor i potencijalne donatore
– Redovno izvještavanje o projektnim aktivnostima, objavljivanje novih informacija svaka dva tjedna, očekivanih 50 posjeta tjedno.
14. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
– Održane 3 novinske konferencije, 20 objava teksta u lokalnim medijima i 40 na web stanicama o provedbi projekta, 1000 letaka tiskano i distribuirano, 4 objave u tematskim časopisima.

U PROJEKT SE MOŽETE UKLJUČITI:
-Ispunjavanjem ankete
-Pisanim prijedlozima koje možete ostaviti u Panovoj „Zelenoj škrinji“ koja će se od mjeseca svibnja nalaziti pored paviljona Katzler, na Veleučilištu te u Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića
-Prijedlozima na Panov broj telefona 047614063
-Uključivanjem u jedno od tematskih vijeća
-Sudjelovanjem u javnim raspravama

Budite aktivni u očuvanju rijeka i razvoju našeg grada!

2 komentara to “UPRAVLJANJE I ZAŠTITA KARLOVAČKIH RIJEKA”

  1. REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MIJENJA « Ekološko društvo Pan – Karlovac Says:

    […] a partner Grad Karlovac. O rezultatima istraživanja s detaljnjim pojašnjenjima možete pročitati ovdje. Like this:LikeBudi prvi kome se sviđa ovaj post. Postano u NOVOSTI. Ostavi Komentar […]

  2. SAZNAJTE VIŠE « Ekološko društvo Pan – Karlovac Says:

    […] i zaštita karlovačkih rijeka” u okviru kojeg su i Tematska vijeća, saznajte:ovdje. Like this:LikeBudi prvi kome se sviđa ovaj post. Postano u NOVOSTI. Ostavi Komentar […]


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s